Pandharpur

पंढरपूर नगर परिषद प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राहिलेली नागरिकांची रक्कम भरावी असे आव्हान

पंढरपूर नगर परिषद प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राहिलेली नागरिकांची रक्कम भरावी असे आव्हान

रफिक अत्तार पंढरपूर

पंढरपूर : पंढरपूर नगरपरिषदेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत परवडणारी घरे या
घटकांतर्गत २०९२ घरकूले बांधणेची योजना सव्हे नं. १७ ब येथे सुरू आहे. या प्रकल्पामधील पहिल्या टप्प्यात ८९२ घरकूले बांधणेचे काम चालू आहे. नगरपरिषदेने दि. ०८ मार्च २०२१ रोजी ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने ८९२ लाभार्थ्यांची निवड केलेली आहे. या लाभार्थ्यांनी प्रकल्पामध्ये सदनिका मिळणेकरिता स्वहिश्श्याची रक्कम रु. ५.९५ लाख रूपये भरणे अपेक्षित आहे.
नगरपरिषदेने ८९२ मंजूर लाभाथ्र्यांना घरकुलासंदर्भात स्वहिस्सा भरणेकरिता जुलै महिन्यात नोटीस दिल्या होत्या. मात्र अद्यापर्यंत फक्त १४ इतक्या लाभाथ्यांनी स्वहिश्श्याची रक्कम नगरपरिषदेकडे भरलेली आहे. या योजनेचा लाभाथ्यांनी स्वहिस्सा न भरलेस सदरचा प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाने हा प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण करणेकरिता लाभाथ्र्यांनी स्वहिश्श्याची रक्कम भरणेकरिता ७ दिवसांच्या मुदतीची अंतिम नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ दिवसात लाभार्थ्यांनी स्वहिश्श्याची रक्कम न भरलेस त्यांची मंजूर सदनिका पुढील लाभार्थ्याला देणेबाबत कार्यवाही करणेत येणार आहे.नगरपरिषद प्रशासनातर्फे ज्या लाभाथ्यांना सदनिका मंजूर झालेली आहे त्यांनी पुढील ७ दिवसात त्यांची स्वहिश्श्याची रक्कम नगरपरिषदेकडे भरावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

नगरपरिषद प्रशासनातर्फे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सदनिका मिळणेकरिता जास्तीत जास्त लोकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात येत आहे. नागरिकांनी सदरचे अर्ज नगरपरिषदेतील प्रधानमंत्री आवास योजना कक्षामध्ये सादर करणेचे आवाहन करणेत येत आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button