Nandurbar

नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाकडुन गुन्हेगारांविरुध्द ऑपरेशन ऑल आऊट /कोंबींग / नाकाबंदी दरम्यान एकुण 39 आरोपी अटक व चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपी मुद्देमालासह ताब्यात

नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाकडुन गुन्हेगारांविरुध्द ऑपरेशन ऑल आऊट /कोंबींग / नाकाबंदी दरम्यान एकुण 39 आरोपी अटक व चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपी मुद्देमालासह ताब्यात

फहिम शेख नंदुरबार

नंदुरबार : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोट निवडणुक-2021 व नवरात्रौत्सव दरम्यान समाजकंटकांवर व गुन्हेगारांवर अंकुश राहावा तसेच निवडणूका व सण उत्सव भयमुक्त वातावरणात पार पाडावेत यासाठी खबरदारी म्हणून नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. पी. आर. पाटील यांचे नेतृत्वाखाली दिनांक 02/10/2021 चे रात्री नंदुरबार जिल्ह्यात ऑपरेशन ऑल आऊट/कोबींग/नाकाबंदी राबविण्यात आले होते. ऑपरेशन ऑल आऊटचा मुख्य उद्देश हा आगामी काळात साजरे होणारे सण व पोट निवडणुकीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करुन शांतता भंग करण्याच्या विचारात असणारे समजाकंटक व गुन्हेगारांवर वचक निर्माण व्हावा असा उद्देश होता. त्या अनुषंगाने मा. पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार श्री. पी. आर. पाटील, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री विजय पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाने जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाणे हद्दीत ऑपरेशन ऑल आऊट राबविणेबाबत नियोजन केले ऑपरेशन ऑल आऊट दरम्यान पोलीस ठाणे अभिलेखावरील सराईत गुन्हेगार, फरार, पाहिजे, फेर अटक आरोपी, हिस्ट्रीशिटर्स, गँग हिस्ट्रीशिटर्स, अवैध शस्त्रे बाळगणारे, रात्री घरफोडी करण्याच्या उद्देशात असलेले, चोरीच्या वस्तू बाळगणारे रात्री संशयीतरीत्या फिरणारे, कारागृहातुन सुटुन आलेले आरोपी, स्टैंडिंग वॉरंट, नॉन बेलेबल वॉरंट, बेलेबल वॉरंटमधील आरोपीतांचा शोध घेवून जास्तीत जास्त गुन्हेगार ताब्यात घेवून त्यांचेविरुध्द् कायदेशीर कारवाई करणेबाबतच्या तसेच मालमत्तेविरुध्दचे गुन्हे उघडकीस आणणेच्या सुचना मा. पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार श्री. पी. आर. पाटील यांनी सर्व उप-विभागीय पोलीस अधिकारी व सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना दिल्या होत्या.दिनांक 02/10/2021 चे रात्री ऑपरेशन ऑल आऊट सुरु करण्यात आले यासाठी नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलातील 30 अधिकारी व 150 अमंलदार नेमण्यात आले होते व संपुर्ण ऑल आऊटचे नेतृत्व मा. पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार श्री. पी. आर. पाटील स्वतः करुन नाकाबंदी / कोंबींग ऑपरेशन / ऑपरेशन ऑल आऊट बाबत जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यांना भेटी देत होते. मा. पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय) श्री. विश्वास वळवी, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, नंदुरबार श्री. सचिन हिरे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, शहादा श्री. श्रीकांत घुमरे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, अक्कलकुवा श्री. एस. एस. सावंत, सर्व पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. रविंद्र कळमकर असे सर्व आप-आपल्या पथकाचे नेतृत्व करुन कारवाई करीत होते. ऑपरेशन ऑल आऊट दरम्यान नंदुरबार जिल्ह्यात 23 ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात आली होती. सदर नाकाबंदी दरम्यान 113 वाहनांची तपासणी करण्यात येवून 27 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. नंदुरबार जिल्ह्यात प्रलंबीत असलेल्या नॉनबेलेबल वॉरंटपैकी 70 नॉन बेलेबल वॉरंटची बजावणी करुन एकुण 37 आरोपीतांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यात 11 आरोपी मयत झालेले होते, परंतु त्यांचा निश्चीत •ठावठिकाणा व नातेवाईक यांची माहिती नसल्यामुळे न्यायालयाकडुन त्यांचेविरुध्द् नेहमी वॉरंट काढण्यात येत होते, अशा 11 मयत आरोपींचे नातेवाईक शोधून त्यांचे मयताचे दाखले प्राप्त केले. तसेच 12 आरोपीतांनी न्यायालयात दंड भरुन वॉरंट रद्द केलेले होते असे समजुन आले. त्याचप्रमाणे 63 बेलेबल वॉरंटची बजावणी देखील करण्यात आली असुन 92 समन्सची बजावणी करण्यात आली. यामध्ये नंदुरबार शहर, शहादा पोलीस ठाण्याचे अधिका-यांनी नॉनबेलेबल वॉरंट बजाविण्यात पुढाकार घेतला. चोरी करण्याच्या उद्देशाने तसेच स्वतःचे अस्तीत्व लपवुन संशयास्पदरीत्या फिरत असतांना मिळुन आलेले 10 रेकॉर्डवरील आरोपीतांविरुध्द महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 122 प्रमाणे विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांचेकडून चोरी करण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य हस्तगत करण्यात आले. नवापुर पोलीस ठाणे हद्दीत एका संशयीत इसमाच्या ताब्यात चोरीची मोटर सायकल मिळुन आल्याने त्याचेविरुध्द् नवापुर पोलीस ठाणे येथे महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 124 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला,नंदुरबार जिल्ह्यातील 81 हिस्ट्रीशीटर्स तपासण्यात आले तसेच 62 हॉटेल / ढाबे / लॉजेस तपासण्यात आल्या. 18 दारुबंदीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्यामध्ये 1 लाख 75 हजार 730 रुपये किमंतीची देशी विदेशी दारु व बियर असा मुद्देमाल व 4 लाख रुपये किमंतीची अवैध दारुची वाहतुक करणेकामी वापरण्यात आलेले चारचाकी वाहन जप्त करण्यात आले आहे.
ऑपरेशन ऑल आऊट दरम्यान कार्ली ता.जि. नंदुरबार येथील पोलीस ठाणे अभिलेखावरील मालमत्ते विरुध्दचा सराईत गुन्हेगार दादाभाई बाळु पाटील वय-26 रा. कार्ली ता.जि. नंदुरबार याचा शोध घेवुन त्यास विचार केली असता त्याने त्याने सुमारे दिड ते दोन महिन्यापुर्वी नंदुरबार येथुन एक पाण्याचा टँकर चोरी केल्याची कबुली दिली. तसेच नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्याचा अभिलेख पाहिले असता गु.र.नं. 804/2021 भा.द.वि. कलम 379 अन्वये दाखल असुन नमुद गुन्ह्यात 70 हजार रुपये किमंतीचा पाण्याचा टँकर चोरीला गेलेला होता. आरोपी दादाभाई बाळु पाटील वय-26 रा. कार्ली ता.जि. नंदुरबार याचेकडून सदरचा टँकर हस्तगत करण्यात आला. नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाकडुन गुन्हेगारांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या कारवाईमुळे गुन्हेगारांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण झालेले असुन नागरीकांनी याबाबत समाधान व्यक्त करुन नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाचे कौतुक केले आहे. सदरची कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार श्री. पी. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विजय पवार, मा. पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय) श्री. विश्वास वळवी, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, नंदुरबार श्री. सचिन हिरे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, शहादा श्री. श्रीकांत घुमरे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, अक्कलकुवा श्री. एस. एस. सावंत, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. रविंद्र कळमकर, सर्व पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी व अमंलदार यांनी केलेली असुन पुढील 3 दिवस ऑपरेशन ऑल आऊट (कोंबींग व नाकाबंदी ) योजना संपुर्ण जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button